Företag

Som företag kan ni ha behov av att anlita en besiktningsman vid en rad olika tillfällen. Syftet med en besiktning är att fastställa att utfört eller pågående arbete uppfyller och är i enlighet med de fordringar som anges i kontraktet.

Som beställare hos Entreprenadbesiktning AB får ni alltid besiktningsutlåtanden som är korrekta och följer juridiken i allmänna bestämmelser. Vi offererar både större och mindre objekt, kontakta oss för en prisindikation.

RING 0320-312 10, mejla info@entreprenadbesiktningab.se eller använd kontaktformuläret

Som företag kan ni välja följande besiktningar

Förbesiktning

Förbesiktning

En förbesiktning begärs när särskilda skäl föreligger. Besiktningen avser kontroll av byggnationer som är svåråtkomliga efter eller behöver tas i bruk före efter byggets färdigställande. 

Slutbesiktning

Slutbesiktning

En slutbesiktning sker i enlighet med kapitel 7 AB04 eller ABT06 och genomförs vid kontraktstidens utgång eller när entreprenaden anmälts som slutfört.

Inför en slutbesiktning kallar besiktningsmannen involverade parter i god tid. Oavsett om en part utan giltigt skäl uteblir verkställs slutbesiktningen.

I vissa fall kan parterna enligt överenskommelse låta vissa delar undantas från besiktningen. Dessa delar blir då till föremål för kompletterande slutbesiktning. Om inte annat avtalats utgör inte de undantagna delarna något hinder för entreprenadens godkännande. Om beställaren tar eller begär att få ta den del av entreprenaden i bruk, är vår rekommendation att beställaren påkallar slutbesiktning av den del, för att kontrollera att den är färdigställd enligt överenskommelse.

Nyslutbesiktning

Fortsatt slutbesiktning

En fortsatt slutbesiktnings behövs när entreprenaden är icke godkänd. Återstående arbete slutförs och därefter kallar entreprenören till fortsatt slutbesiktning.

Inför en fortsatt slutbesiktning kallar besiktningsmannen involverade parter i god tid. Oavsett om en part utan giltigt skäl uteblir verkställs slutbesiktningen. 

Ny slutbesiktning

En nyslutsbesiktning sker när slutbesiktningen avbryts. En nyslutbesiktning sker när entreprenören meddelat att felen år avhjälpta. När besiktningen är klar får samtliga parter ta del av besiktningsutlåtandet.

Kontakta oss för information om hur och vem som debiteras vid en nybeslutsbesiktning.

Efterbesiktning

Efterbesiktning

En efterbesiktning sker för att undersöka om påtalade fel vid slutbesiktningen är fackmässigt avhjälpta. Besiktningen ger en opartisk bedömning av om tidigare slutbesiktning.

Särskild besiktning

Särskildbesiktning

En särskild besiktning kan bli aktuell när två parter är oense om det är fel eller ej.Påkallande part bekostar besiktningsmannen.

Överbesiktning

Överbesiktning

En överbesiktning sker när det hos en part finns ett missnöje med en tidigare genomförd besiktning. Vid överbesiktning prövas dokumenterad information eller besiktningen i dess helhet. Det kan t ex beröra frågan om entreprenadens godkännande, förekomst av ev fel eller ansvar för fel. En överbesiktning ersätter den tidigare besiktningen eller den del av besiktningen som krävt att en överbesiktning genomförs. Överbesiktningsnämnden eller utsedd besiktningsman beslutar med hänsyn till resultatet av besiktningen vem av parterna ska ansvara för ersättningen eller hur den ska fördelas.

Garantibesiktning

Garantibesiktning

En garantibesiktning sker för att få en bedömning av och ett konstaterande om nya fel uppstått under garantitiden. Garantibesiktningen genomförs inom 2 år från slutbesiktning, den avgör och klargör om felet innefattas av garantin och beslutar vem som ansvarar för att åtgärda det.

När besiktningen är klar får samtliga parter ta del av besiktningsutlåtandet. 

Status Besiktning

Status Besiktning

En statusbesiktning sker när det uppstått en tvist eller när entreprenören har gått i konkurs eller när du är osäker på vad som skall göras och i vilken ordning eller en bedömning av hur mycket återstående arbete och material kommer att kosta.

Besiktningen innefattar samtliga utrymmen fasader och tak, synliga ytor och tillgängliga utrymmen med öppningar samt utrymmen med luckor eller liknande, även krypbara.

Syftet med denna besiktning är att

 • granska vad som är utfört arbete, återstående arbete och material
 • ta reda på hur huset mår
 • gå igenom delar som skapat oro

Fuktbesiktning

Fuktbesiktning

En fuktbesiktning sker i förebyggande syfte eller när du misstänker fuktskador. När du beställer en fuktbesiktning av Entreprenadbesiktning AB garanterar vi att den utförs av besiktningsmän med mångårig erfarenhet. Det innebär att det utlåtandet som du får är tillförlitligt och kan användas vid kontakt med försäkringsbolag eller entreprenör samt som underlag vid försäljning.

Besiktningen kan innefatta vind, innertak och yttertak, krypgrund, källarväggar och betongplatta. För att snabbt konstatera om det finns fukt-, mögelangrepp samt säkerställa vad det beror på använder våra experter mätinstrument och tar prover. Ni kan lägga till extra laboratorietester, fråga om kostnad.

Syftet med denna besiktning är att

 • ge trygghet för dig som säljer eller köper en fastighet
 • ta reda på hur fuktskador uppkommit
 • få råd om förebyggande åtgärder

Provtryckning/täthetsprovning

Provtryckning/täthetsprovning

En provtryckning även benämnt tätningsprov genomförs för att kontrollera och säkerställa att byggnationen uppfyller gällande täthetskrav.

Helprojektbesiktning

Helprojektbesiktning

En helprojektbesiktning används för att du som beställare vill ha total kontroll och kvalitativ information om det pågående byggprojektet från början till slut. Entreprenadbesiktning AB samarbetar med behöriga besiktningsmän och KA kontrollansvarig (kvalitetsansvarig) som hjälper dig med kontrollplan enligt plan- och byggnadslagen samt tekniskt samrådsmöten med byggnadsnämnden.

Helprojektbesiktningen innefattar bygglovsförfarande

 1. Besiktning av mark, grus och dränering
 2. Besiktning av betongplatta och källarväggar
 3. Besiktning av husstomme
 4. Våtrumsbesiktning, läs mer
 5. Förbesiktning, läs mer
 6. Slutbesiktning, läs mer
 7. Efterbesiktning, läs mer

Syftet med denna besiktning är att

 • undvika misstag
 • minimera risken för överraskningar
 • vara säker på att kontroller och besiktningar utförs korrekt
 • slippa tidskrävande samtal och samordning av entreprenörer och aktörer

Kontakta oss för mer information och offert.