Privat

När du som privatperson har gjort en mindre renovering av Er befintliga bostad, ska köpa eller bygga ett nytt hus kan du ha behov av att anlita en besiktningsman. Syftet med en besiktning är att fastställa att utfört eller pågående arbete uppfyller och är i enlighet med de fordringar som anges i kontraktet.

Som beställare hos Entreprenadbesiktning AB får du alltid besiktningsutlåtanden som är korrekta och följer juridiken i allmänna bestämmelser. Besiktningsutlåtanden avseende nyproduktion, renovering, om/tillbyggnad utförs alltid enligt allmänna bestämmelser för besiktning (HF09, ABS09 samt Konsumenttjänstlagen).

Som privatperson kan du välja följande besiktningar:

 

Förbesiktning

Förbesiktning/Kontollbesiktning

En förbesiktning eller en så kallad kontrollbesiktning kan påkallas av både köpare eller säljare och sker för att det finns misstanke om bygg fel eller för att få en lägesrapport innan bygget färdigställs och ska slutbesiktigas.

 

Slutbesiktning

Slutbesiktning

En slutbesiktning sker när någon av parterna begär det och genomförs när arbetet har avslutats. Besiktningen görs i enlighet med HF09, ABS09 och konsumenttjänstlagen. Vid en slutbesiktning avgör besiktningsmannen om entreprenaden är godkänd eller ej.

Syftet med besiktningen är att:

 • kontrollera att entreprenören utfört det man har kommit överens om enligt skrivna kontraktshandlingar
 • ge en opartisk bedömning av hur arbetet är utfört och att arbetet är slutfört
 • få besked om att entreprenaden är godkänd eller ej
 • arbetet är enligt BBR Boverkets Byggregler, branschregler samt fackmässighet

När besiktningen är klar får du, samtliga entreprenörer och KA ett slutbesiktningsutlåtande. Läs igenom utlåtandet noggrant och tveka inte att kontakta besiktningsmannen för att klargöra eventuella frågor.

 

Nyslutbesiktning

Nyslutbesiktning

En nyslutsbesiktning sker när entreprenaden inte blev godkänd. En nyslutbesiktning sker när entreprenören meddelat besiktningsmannen att felen är avhjälpta eller att entreprenaden blivit färdigställd.

När besiktningen är klar får samtliga parter ta del av besiktningsutlåtandet. Läs igenom utlåtandet noggrant och tveka inte att kontakta besiktningsmannen för att klargöra eventuella frågor.

Kontakta oss för information om hur och vem som debiteras vid en nybeslutsbesiktning.

 

Efterbesiktning

Efterbesiktning

En efterbesiktning sker för att avgöra om påtalade fel vid slutbesiktningen blivit fackmässigt avhjälpta. Således tas inga ny fel upp i utlåtandet.

När besiktningen är klar får samtliga parter ta del av besiktningsutlåtandet. Läs igenom utlåtandet noggrant och tveka inte att kontakta besiktningsmannen för att klargöra eventuella frågor.

Kontakta oss för information om hur och vem som debiteras vid en efterbesiktning.

 

Särskild besiktning

Särskild besiktning

En särskild besiktning kan bli aktuell när två parter är oense om det är fel eller ej. Besiktningen görs i enlighet med konsumenttjänstlagen, se §17, §9 KtjL, § 60 stycke 3 KtjL.

Vid en särskild besiktning har du som beställare möjlighet att påtala och reklamera

 • fel som påtalats vid en tidigare besiktning men som av besiktningsmannen inte ansetts utgöra fel
 • dolda fel som upptäckts efter besiktning
 • nya fel

När besiktningen är klar får samtliga parter ta del av besiktningsutlåtandet. Läs igenom utlåtandet noggrant och tveka inte att kontakta besiktningsmannen för att klargöra eventuella frågor.

Kontakta oss för information om hur och vem som debiteras vid en efterbesiktning.

 

Överbesiktning

Överbesiktning

En överbesiktning sker när det hos beställaren eller entreprenören finns ett missnöje med en tidigare genomförd besiktning. Besiktning ska påkallas enligt ABS09 och senast 1 månad efter att besiktningsutlåtandet tillställts parterna. Vid överbesiktning prövas de frågor som föranlett de samma eller besiktningen i dess helhet. Det kan t ex beröra frågan om entreprenadens godkännande, förekomst av ev fel eller ansvar för fel. En överbesiktning ersätter den tidigare besiktningen alternativt den del av besiktningen som föranlett påkallandet av en överbesiktning.

När besiktningen har omprövat all information får samtliga parter ta del av besiktningsutlåtandet. Läs igenom utlåtandet noggrant och tveka inte att kontakta besiktningsmannen för att klargöra eventuella frågor.

 

§59 besiktning eller Tvåårsbesiktning

§59 besiktning eller tvåårsbesiktning

En §59-besiktning även benämnd tvåårsbesiktning sker att få en bedömning av och ett konstaterande om nya fel uppstått. Besiktningen avgör och klargör om vem det åligger avhjälpa felet.

När besiktningen är klar får samtliga parter ta del av besiktningsutlåtandet – §59. Läs igenom utlåtandet noggrant och tveka inte att kontakta besiktningsmannen för att klargöra eventuella frågor.

 

Statusbesiktning

Statusbesiktning

En statusbesiktning sker när det uppstått en tvist eller när entreprenören har gått i konkurs eller när du är osäker på vad som skall göras och i vilken ordning eller en bedömning av hur mycket återstående arbete och material kommer att kosta.

Besiktningen innefattar fasader och tak, synliga ytor och tillgängliga utrymmen med öppningar samt utrymmen med luckor eller liknande, även krypbara.

Syftet med denna besiktning är att

 • granska vad som är utfört arbete, återstående arbete och material
 • ta reda på hur objektet mår
 • gå igenom delar som skapat oro
 • När besiktningen är klar får samtliga parter ta del av besiktningsutlåtandet. Läs igenom utlåtandet noggrant och tveka inte att kontakta besiktningsmannen för att klargöra eventuella frågor.

När besiktningen är klar får beställaren ett formellt besiktningsutlåtande. Läs igenom utlåtandet noggrant och tveka inte att kontakta besiktningsmannen för att klargöra eventuella frågor.

 

Fuktbesiktning

Fuktbesiktning

En fuktbesiktning sker i förebyggande syfte eller när du misstänker fuktskador. När du beställer en fuktbesiktning av Entreprenadbesiktning AB garanterar vi att den utförs av besiktningsmän med mångårig erfarenhet. Det innebär att det utlåtande som du får är tillförlitligt och kan användas vid kontakt med försäkringsbolag eller entreprenör samt som underlag vid försäljning.

Besiktningen kan innefatta vind, innertak och yttertak, krypgrund, källarväggar och betongplatta. För att snabbt konstatera om det finns fukt-, mögelangrepp samt säkerställa vad det beror på använder våra experter mätinstrument och tar prover. Ni kan lägga till extra laboratorietester. Begär offert för detta då omfattningen kan variera.

Syftet med denna besiktning är att

 • ge trygghet för dig som säljer eller köper en fastighet
 • ta reda på hur fuktskador uppkommit
 • få råd om förebyggande åtgärder

När fuktbesiktningen är klar får du som beställare ett besiktningsutlåtande. Läs igenom utlåtandet noggrant och tveka inte att kontakta besiktningsmannen för att klargöra eventuella frågor.

 

För bedömning av åtgärdsplan inklusive kostnadsförslag kontakta oss för offert. 

Våtrumsbesiktning

Våtrumsbesiktning

En våtrumsbesiktning sker vid nyproduktion, renovering, om/tillbyggnad och enligt allmänna bestämmelser HF09 och ABS09 samt Konsumenttjänstlagen.

Våtrumsbesiktningen bör innefatta förbesiktning vilket innefattar kontroll inför tätskikt, inför plattsättning samt slutbesiktning efter avslutat arbete.

Syftet med denna besiktning är att

 • kontrollera att entreprenören utfört det man har kommit överens om enligt skrivna kontraktshandlingar
 • ge en opartisk bedömning av hur arbetet är utfört och att arbetet är slutfört
 • få besked om att entreprenaden är godkänd eller ej

När besiktningen är klar får du som beställare samt övriga berörda parter ett besiktningsutlåtande som är juridiskt hållbart och följer allmänna bestämmelser. Läs igenom utlåtandet noggrant och tveka inte att kontakta besiktningsmannen för att klargöra eventuella frågor.

 

Vi rekommenderar alltid förbesiktning och slutbesiktning enligt ovan. För pris av övriga besiktningar gällande våtrum eller endast slutbesiktning kontakta oss för offert.

Helprojektbesiktning

Helprojektbesiktning

En helprojektbesiktning används för att du som beställare vill ha total kontroll och kvalitativ information om det pågående byggprojektet från början till slut. Entreprenadbesiktning AB samarbetar med behöriga besiktningsmän och KA kontrollansvarig (kvalitetsansvarig) som hjälper dig med kontrollplan enligt plan- och byggnadslagen samt tekniskt samrådsmöten med byggnadsnämnden.

Helprojektbesiktningen innefattar bygglovsförfarande

 1. Besiktning av mark, grus och dränering
 2. Besiktning av betongplatta och källarväggar
 3. Besiktning av husstomme
 4. Våtrumsbesiktning, läs mer
 5. Förbesiktning, läs mer
 6. Slutbesiktning, läs mer
 7. Efterbesiktning, läs mer

Syftet med denna besiktning är att

 • undvika misstag
 • minimera risken för överraskningar
 • vara säker på att kontroller och besiktningar utförs korrekt
 • slippa tidskrävande samtal och samordning av entreprenörer och aktörer

Kontakta oss för mer information och offert.

Kontrollansvarig

Kontrollansvarig

En Kontrollansvarig (KA) – tidigare benämnd kvalitetsansvarig hjälper dig att när du skall bygga en ny villa och genomföra byggprojektet. Kontrollansvarig ansvarar för att alla nödvändiga inspektioner genomförs och att byggnationen sker enligt gällande bygg- och branschregler och myndighetskrav.

En Kontrollansvarig som Entreprenadbesiktning förmedlar använder en väl beprövad kontrollprocess som innefattar tekniskt samråd hos byggnadsnämnden, startbesked samt entreprenörens egenkontroller och följande löpande kontroller från byggets startdatum:

 1. Kontroll av mark, grus och dränering
 2. Kontroll av avsättningar, inmätning och armering av betongplatta
 3. Kontroll av källarväggar
 4. Kontroll av husstomme, isolering
 5. Kontroll av våtrum, tätskikt samt entreprenörens egenkontroll
 6. Total genomgång av samtliga av entreprenörer, utförda egenkontroller och provningar enligt kontrollplan och säkerhet vid slutbesiktning.

När alla kontroller och provningar är genomförda enligt kontrollplanen träffas berörda parter för avslutande samråd, om kraven från myndigheten uppföljts erhålls slutbesked från byggnadsnämnden. Du kan då ta objektet i bruk.

Kontakta oss för mer information och offert som innefattar kontrollansvarig vid nyproduktion och löpande kontroller.

Provtryckning

Provtryckning

En provtryckning även benämnt tätningsprov genomförs för att kontrollera och säkerställa att byggnationen uppfyller gällande täthetskrav.

Kontakta oss för mer information och offert.

Paketbesiktningar

 1.  Innefattar Förbesiktning (FB)/( Kontrollbesiktning) KB och Slutbesiktning (SB).I samband med SB kontrollerar besiktningsmannen om fel som konstaterades vid förbesiktningen/kontrollbesiktningen kvarstår.
 1.  Innefattar Förbesiktning (FB), Slutbesiktning (SB) och Efterbesiktning (EB).I samband med SB kontrollerar besiktningsmannen om fel som konstaterades vid förbesiktningen kvarstår. Om fel kvarstår utför besiktningsmannen en efterbesiktning för att konstatera om påtalade fel från SB är avhjälpta.

Önskas pris med besiktningsmän från resp. fack – Bygg, Rör, El samt Ventilation kontakta oss för offert. 

 

 • OneSixTwo Slider
 • OneSixTwo Slider
 • OneSixTwo Slider
 • OneSixTwo Slider
 • OneSixTwo Slider